Odkryj tradycyjne imiona słowiańskie

Kalendarz Słowiański 2024 „Macierzyństwo”

Temat przewodni edycji kalendarza na 2024 rok stanowi Macierzyństwo.

Kalendarz Słowiański 2024 "Macierzyństwo"

Publikacja zawiera 13 ilustracji wzbogaconych pobudzającymi wyobraźnię opisami, opartymi o rzetelne źródła i ich opracowania. Na poszczególnych kartach przybliżamy tradycyjne słowiańskie konteksty relacji matki i dziecka – od ciąży, poprzez poród i wychowanie pociechy, po oddanie jej społeczności we właściwym rytuale przejścia.

Wszystkich zainteresowanych zakupem kalendarza zapraszamy do składania zamówień na stronie: www.slowianskisklep.com.pl

Bibliografia:

Bartmiński Jerzy, Bielak Agata, Językowo-kulturowy obraz słomy w polskiej lingwokulturze. Szkic etnolingwistyczny, „Etnolingwistyka” 2017, nr 29, s. 111–133.

Biegeleisen Henryk, Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Towarzystwo Wydawnicze „Ateneum”, Lwów 1927.

Boryś Wiesław, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.

Bystroń Jan Stanisław, Słowiańskie obrzędy rodzinne: obrzędy związane z narodzeniem dziecka, Akademia Umiejętności, Kraków 1916.

Ceklarz Katarzyna, Janicka-Krzywda Urszula, Czary góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich, Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2014.

Chojnowski Zbigniew, Polska tradycja literacka w piśmiennictwie mazurskim. Recepcja i wypisy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2021.

Ciszewski Stanisław, Ognisko. Studyum etnologiczne, Akademia Umiejętności, Kraków 1903.

Dzik Michał, W sprawie pochodzenia wczesnośredniowiecznych grzechotek guzowatych [w:] Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego (red. Barbara Chudzińska, Michał Wojenka, Marcin Wołoszyn), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kraków-Rzeszów 2016, s. 397–419.

Fischer Adam, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1921.

Frazer James George, Złota gałąź. Studia z magii i religii, tłum. Henryk Krzeczkowski, Vis-à-vis Etiuda, Kraków 2017.

Von Gennep Arnold, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. Beata Biały, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006.

Gieysztor Aleksander, Mitologia Słowian, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.

Górny Halszka, Słowiańskie imiona dwuczłonowe zachowane w najstarszych polskich toponimach (rekonesans), „Onomastica” 2017, t. 61, nr 1, s. 255–264.

Jasiczek Marta, Wiejskie dziecko w języku i kulturze, „Słowo. Studia językoznawcze” 2018, nr 9, s. 201–217.

Józefów-Czerwińska Bożena, Zabobonem nazwano… O wierzeniach, wartościach i dawnych przekonaniach mieszkańców polsko-białoruskiego pogranicza w ich związkach z przeszłością, Trzecia Strona, Warszawa 2017.

Józefów-Czerwińska Bożena, Masłowska Ewa, Shved Inna, Kołysanie, obrzędowe huśtanie się jako symboliczne reprezentacje ruchu wahadłowego (w świetle kognitywnych badań polskiego i wschodniosłowiańskiego folkloru), „Studia Religiologica” 2022, t. 55, nr 1, s. 1–15.

Kabacińska Katarzyna, Od grzechotki do… – słów kilka o zabawkach dziecięcych, „Studia Edukacyjne” 2010, nr 11, s. 125–138.

Kabacińska-Łuczak Katarzyna, Ratajczak Krzysztof, Dziecko chłopskie w czasie profanum – konteksty edukacyjne (średniowiecze – epoka nowożytna), „Biuletyn Historii Wychowania” 2017, nr 36, s. 7–32.

Kalniuk Tomasz, Dualność dzieci i starców w polskiej kulturze ludowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2015 (https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2969 – dostęp: 27.05.2023).

Kalniuk Tomasz, Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, cz. 2: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem (red. Kłodnicki Zygmunt, Pieńczak Agnieszka), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław – Cieszyn 2013.

Kotula Franciszek, Przeciw urokom, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1989.

Kowalik Artur, Kosmologia dawnych Słowian, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2004.

Łuczyński Michał, Bogowie dawnych Słowian. Studium onomastyczne, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2020.

Łuczyński Michał, Mity Słowian. Śladami świętych opowieści przodków, Wydawnictwo Triglav, Szczecin 2022.

Marczewska Marzena, Dąb – drzewo zmarłych (z rozważań nad językowo-kulturowym obrazem dębu, „Etnolingwistyka” 1997–1998, nr 9–10, s. 121–134.

Marczewska Marzena, Drzewa w języku i kulturze, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002.

Modzelewski Karol, Kto postrzygł Siemowita? Słowiańscy dioskurowie w micie dynastycznym Piastów, „Kwartalnik Historyczny” 2017, t. 124, nr 4, s. 661–675.

Myśliborska grzechotka – pisanka, zabawka, przedmiot, instrument? (red. Agnieszka Jobke-Fus, Magdalena Szymczyk), Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, Myślibórz 2020.

Ogrodowska Barbara, Polskie tradycje i obyczaje rodzinne, Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa 2004.

Potkański Karol, Postrzyżyny u Słowian i Germanów, Akademia Umiejętności, Kraków 1895.

Siemianowska Ewelina, Wczesnośredniowieczne grzechotki i pisanki w strefie przebiegu szlaku lądowego z Rusi na Pomorze [w:] Kultura materialna średniowiecza w Polsce. Materiały ze studenckiej konferencji naukowej. Toruń, 24–25 kwietnia 2008 roku (red. Paweł Kucypera i Sławomir Wadyl), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008, s. 67–84.

Simonides Dorota, Od kolebki do grobu, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1988.

Stefaniak Beata, Od lipowej kolebeczki do „kołyski na srebrnych nowiach” – uwagi o języku kołysanki, „Pamiętnik Literacki” 2011, nr 1, s. 155–177.

Stefaniak-Maślanka Beata, Czary nad kołyską. Magia słowa w kołysance ludowej i lirycznym wierszu kołysankowym, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2012, nr 3, s. 159–171.

Stefaniak-Maślanka Beata, Kołysanka jako komunikat o świecie (na przykładzie kołysanek użytkowych i poetyckich o tematyce społecznej) [w:] Linguarum silva, t. 2: Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście (red. Barbara Mitrenga), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 175–198.

Stefaniak-Maślanka Beata, Nad kolebką czy nad grobem? Opozycja życia i śmierci a związki kołysanki z formami twórczości żałobnej [w:] Linguarum silva, t. 1: Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i w tekście (red. Barbara Mitrenga), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 167–184.

Ślusarski Konrad Wiesław, Wczesnośredniowieczne pisanki i grzechotki gliniane z ziem polskich. Próba typologii [w:] Hereditatem cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz (red. Zbigniew Kobyliński), Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa 2004, s. 79–110.

Wakarelski Christo, Etnografia Bułgarii, tłum. Kole Simczijew, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1965.

Zabawka – przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski (red. Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Dorota Żołądź-Strzelczyk), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Zadrożyńska Anna, Powtarzać czas początku, cz. 2: O polskiej tradycji obrzędów ludzkiego życia, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1988.

Zadurska Olga, Naznaczeni od Pana Boga. Obcy wśród swoich na wsi polskiej XIX i początku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021.

Żołądź-Strzelczyk Dorota, „A cacek też dużo było”. Zabawki dziecięce na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej, „Kwartalnik Historyczny” 2013, r. 120, nr 1, s. 5–30.

Żołądź-Strzelczyk Dorota, Dziecko w dawnej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.

Share